Privacyverkaring

Snijder Scheepselektro B.V., gevestigd aan De Grote Kranerweerd 10 te Zwartsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Snijder Scheepselektro B.V.
De Grote Kranerweerd 10
8064 PE Zwartsluis
038 385 7123

Persoonsgegevens die wij verwerken

Snijder Scheepselektro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Internetbrowser en apparaat type (door middel van analytische cookies)
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (na het accepteren van marketing cookies)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snijderscheepselektro.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Snijder Scheepselektro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u hier toestemming hebt gegeven door:
– Uw gegevens achter te laten in ons contactformulier
– Uw gegevens hebt doorgegeven tijdens een contactmoment (per e-mail/telefoon)

Snijder Scheepselektro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen e-mailen of bellen indien u een contactformulier hebt ingevuld
– Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, denk aan bellen of mailen.
– Voor het op orde houden van onze administratie (voor wettelijke verplichtingen).

Snijder Scheepselektro B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Snijder Scheepselektro B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snijder Scheepselektro B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Snijder Scheepselektro B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit doen wij voor een goede administratie van onze werkzaamheden en communicatie. Voor wettelijke verplichtingen hanteren we wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Snijder Scheepselektro B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Snijder Scheepselektro B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snijder Scheepselektro B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snijderscheepselektro.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Snijder Scheepselektro B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Een verzoek tot inzage of anonimiseren van gegevens die in de database van de website zijn opgeslagen, kunt u indienen op deze pagina.

Let op: het gaat hier alleen om het anonimiseren van gegevens in de database van de website. Een verzoek om inzage in alle andere gegevens, kan ingediend worden via het hiervoor genoemde e-mailadres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Snijder Scheepselektro B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@snijderscheepselektro.com. Mochten wij een datalek vinden, dan zullen wij de betrokkenen zo spoedig mogelijk hierover inlichten.

Neem contact op

Kom in contact met Snijder Scheepselektro en bespreek uw wensen direct met ons. Voor we u een gedetailleerde offerte bezorgen, horen we graag meer over uw plannen. Bel direct +31 6 5329 1879 of stuur ons een e-mail via info@snijderscheepselektro.com.